Yogesh Khadilkar

VP Customer Analytics & Innovation Strategy @ Zurich North America